بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950263075
نویسنده : صفر اکبری شوکی
عنوان پایان نامه : بررسی فنولوژی گل‌های سه رقم تجاری فندق و ژنوتیپ بومی گرد اشکورات
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي-علوم باغباني گرايش فيزيولوژي و اصلاح درختان ميوه
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :شهرام صداقت حور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش به بررسی فنولوژی گل‌های سه رقم تجاری فندق و ژنوتیپ بومی گرد اشکورات پرداخته شد. در طی دوره پژوهش تغییرات فنولوژیکی درخت فندق در زمان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. مراحل متورم شدن گل‌ها، آغاز بازشدن جوانه‌های گل‌ و مرحله تمام گل برای هر ژنوتیب یادداشت‌برداری شد. صفاتی از قبیل طول شاتون، قطر شاتون، طول شاتون بعد از بازشدن گل‌ها، قطر شاتون بعد از بازشدن گل‌ها، طول گل ماده، قطر گل ماده، طول گل ماده بعد از باز شدن گل‌ها، قطر گل ماده بعد از باز شدن گل‌ها، طول فندق و قطر فندق اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که آغاز باز شدن گل‌ها و مرحله تمام گل در گل‌های نر و ماده در رقم روند زودتر از سایر ارقام مورد مطالعه بود و همچنین براساس نتایج بدست آمده از این آزمایش ارقام مورد مطالعه ناهمزمانی رسیدن اعضای زایشی نر و ماده از نوع پروتاندر هستند و گل‌های نر زودتر از مادگی باز می‌شوند. اما بیشترین قطر شاتون، قطر شاتون بعد از باز شدن گل‌ها، طول گل ماده، طول گل ماده بعد از بازشدن گل‌ها، قطر فندق و وزن فندق مربوط به رقم فرتیل بود.
كلمات كليدي : پروتاندر، سگرب، شاتون، روند، فرتیل، فنولوژی
تاريخ دفاع : 1397-10-3