بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960263691
نویسنده : مجید طایفه
عنوان پایان نامه : رابطه اعتیاد به اینترنت و خودناتوان سازی تحصیلی با سبک‌های پردازش هویت در دانش آموزان پسرمتوسطه اول منطقه کوچصفهان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , لیلا مقتدر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و خودناتوان سازی تحصیلی با سبک‌های پردازش هویت در دانش آموزان پسرمتوسطه اول منطقه کوچصفهان بوده، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول منطقه کوچصفهان در سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 828 نفر می‌باشد. با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 165 نفر تعیین شد. نمونه گیری به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها شامل سه مقیاس: 1- پرسشنامه اعتیادبه اینترنت یانگ (IAT) 2- مقیاس پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (ASHS) شوینگر و استینسمر پلستر (2011) ، 3-پرسشنامه سبک‌های هویت اولین بار توسط برزونسکی (1989) می‌باشد، برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های همبستگی کانونی، و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که: بین اعتیاد به اینترنت و خودناتوان سازی تحصیلی با سبک‌های پردازش هویت در دانش آموزان پسرمتوسطه اول منطقه کوچصفهان رابطه معنادار وجود دارد. بین اعتیاد به اینترنت با سبک‌های پردازش هویت در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.- بین خودناتوان سازی تحصیلی و سبک‌های پردازش هویت در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.
كلمات كليدي : اعتیاد به اینترنت، خودناتوان سازی تحصیلی، سبک‌های پردازش هویت
تاريخ دفاع : 1398-6-25