بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950509856
نویسنده : پروین حلاج رضایی قاسم آبادی
عنوان پایان نامه : نقش تشکل‌های مردم نهاد در ارتقاء کارآفرینی زنان روستایی در حوزه صنایع‌دستی (مطالعه موردی: بانوان کارآفرین روستایی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سعید باقرسلیمی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف محقق از اجرای تحقیق حاضر پاسخ به این سئوال کلیدی است که تشکل‌های مردم نهاد چگونه می‌توانند در کارآفرینی زنان روستایی در زمینه صنایع‌دستی تأثیر بگذارند؟ تحقیق حاضر از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری در این پژوهش، 3 گروه زنان روستایی کارآفرین فعال در حوزه صنایع‌دستی، نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد فعال در زمینه کارآفرینی زنان روستایی، و مدیران و کارشناسان صاحب نظر در حوزه کارآفرینی روستایی هستند که به ترتیب 4، 3، و 1 نفر از آنها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری در تحقیق حاضر روش نمونه‌گیری هدفمند بود. داده‌های بدست آمده با روش تحلیل تم و نرم افزار MAXQDA12 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پایانی تحقیق حاضر منجر به شناسایی 110 تم فرعی و 6 تم اصلی شد.
كلمات كليدي : کارآفرینی، تشکل‌های مردم نهاد، زنان روستایی.
تاريخ دفاع : 1398-6-17