بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950068227
نویسنده : محمد بدیعی راد
عنوان پایان نامه : تاثیر جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی استراتژی مسئولیت اجتماعی بر کسب موفقیت رقابتی شرکت‌ها (مورد مطالعه: شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , اسماعیل رمضانپور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه در شرکت‌ها توجه زیادی به جنبه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی شده است و بخش عمده ای از سود شرکت‌ها برای حل مشکلات اجتماعی و رفاهی جامعه صرف می‌شود. هدف اصلي اين تحقيق سنجش تاثیر فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی با توجه به عملکرد بر موفقیت رقابتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی شهر رشت است. با توجه به مدل مفهومی پژوهش حاضر، فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی تحت عنوان متغیر مستقل می‌باشد که شامل سه بعد اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی است. موفقیت رقابتی تحت عنوان متغیر وابسته می‌باشد که متاثر از متغیرهای میانجی و مستقل می‌باشد. متغیر عملکرد نقش متغیر میانجی را بازی می‌کند. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری تحقیق، یعنی شرکت‌های مستقر و فعال در شهرک صنعتی شهر رشت، 50 شرکت می‌باشد، لذا نمونه گیری صورت نگرفته است و داده‌های 50 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه بومی سازی شده استفاده گردیده است. هم‌چنین از تکنیک معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که تمامی جنبه‌های مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت‌ها و به تبع آن، بر موفقیت رقابتی شرکت‌ها تاثیر مثبت ومعنی داری دارد. به طوری که از میان جنبه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی بعد زیست محیطی بیشترین تاثیر را داشته، سپس بعد اقتصادی و بعد اجتماعی به ترتیب تاثیرگذار بوده است.
كلمات كليدي : بعد اجتماعی مسئولیت اجتماعی، بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی، بعد زیست محیطی مسئولیت اجتماعی، عملکرد شرکت، موفقیت رقابتی.
تاريخ دفاع : 1397-6-22