بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950288289
نویسنده : زهرا حسن زاده خلیلی
عنوان پایان نامه : رابطه تحمل استرس، ذهن آگاهی و پرخاشگری با راهبردهای تنظیم هیجان در بین دانشجویان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دانشجویان به دلایل مختلفی همواره در معرض هیجانات مختلفی قرار دارند که داشتن راهبردهای تنظیم هیجانی کمک قابل توجهی به مهار یا تعدیل این هیجانات می نماید. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تحمل استرس، ذهن آگاهی و پرخاشگری با راهبردهای تنظیم هیجان در بین دانشجویان بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد رشت نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 18000 نفر بود که از این بین تعداد 380 نفر نمونه با توجه به جدول مورگان و پیشینه پژوهش¬های مرتبط و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای تصادفی به-عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه¬های و تنظیم هیجانی گروس و جان (2003)، راهبردهاي مقابله اي لازاروس و فولكمن (1985)، پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006) و پرخاشگری اهواز (زاهدی و نجاریان، 1376) را تکمیل کردند. داده¬ها با استفاده از آزمون¬های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد بين تحمل استرس و ذهن آگاهی با راهبردهای تنظیم هیجانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : استرس، ذهن آگاهی و پرخاشگری، تنظیم هیجان، دانشجویان
تاريخ دفاع :