بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930592244
نویسنده : سید فاضل رحمانی پاپکیاده
عنوان پایان نامه : بررسی روابط ساختار داوطلبانه حاکمیت شرکتی و آشفتگی مالی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سینا خردیار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سازوکارهای نظام راهبری بنگاه، ابزارهای غیر مستقیم و احتمالاً ناقص سهامداران هستند، سهامدارانی که تلاش می¬کنند از طریق تغییر در رفتار مدیران که در واقع نمایندگان آن¬ها هستند، هزینه¬های نمایندگی را کاهش دهند به عبارتی این سازوکارها باعث تعادل مناسب بین مدیریت شرکت ، هیات مدیره، سهامداران و سایرگروههای ذینفع برقرار می کند .هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وآشفتگی مالی است. نمونه آماری شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال¬ 1389 تا انتهای سال 1393 می باشد. برای تحلیل نتایج از رگرسیون ترکیبی چند متغیره استفاده شده است .نتایج نشان می دهد که بین استقلال هیئت مدیره با آشفتگی مالی شرکت¬های ارتباط منفی و معنادار برقرار بوده است.وهمچنین بین مالکیت عمده با آشفتگی مالی ارتباط منفی و معنادار برقرار بوده است با این وجود که هیچگونه ارتباط معناداری بین دوگانگی ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل باآشفتگی مالی مشاهده نشده است.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، آشفتگی مالی، مالکیت عمده
تاريخ دفاع : 1395-11-05