بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930516446
نویسنده : علی ماهری
عنوان پایان نامه : تاثیر ریسک پذیری بر عملکرد شرکت در شرایط تلاطم فناوری (مورد مطالعه: SMEs فعال در شهر صنعتی سفیدرود رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با هدف بررسی تاثیر ریسک پذیری بر عملکرد شرکت در شرایط تلاطم فناوری انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق SMEs فعال در شهر صنعتی سفید رود رشت می باشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Spss Sample Power حداقل 74 واحد محاسبه گردید. به منظور ارزیابی مدل و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار SmartPLS 3 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که قابلیت قیمت گذاری در تاثیر ریسک پذیری بر عملکرد شرکت نقش میانجی گری دارد. براساس یافته های این تحقیق مشخص شد که ریسک پذیری بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی ندارد و تلاطم فناوری اطلاعات بر تاثیر ریسک پذیری بر عملکرد شرکت نقش تعدیلگری ایفا نمی کند
كلمات كليدي : ریسک پذیری، عملکرد شرکت، تلاطم فناوری اطلاعات
تاريخ دفاع : 1398-6-31