بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631163
نویسنده : زهرا شیرین کام
عنوان پایان نامه : تحلیل تحولات مسکن مناطق روستایی شهرستان آستانه اشرفیه دردو دهه اخیر (مطالعه موردی بخش کیاشهر)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نصراله مولایی هشجین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انسان از بدو پیدایش بدنبال سر پناهی برای آسایش و راحتی خود بوده و این کار را از سکونت در غارها شروع کرده و تا امروز بدنبال مساکنی است که دارای آرامش و آسایش بیشتری باشد.این تحقیق با بهره گیری ازروش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به تحلیل تحولات مسکن مناطق روستایی بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه دردو دهه اخیر پرداخته است. جهت جمع آوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای وپیمایشی استفاده شده ودر استخراج و تحلیل و ترسیم نمودارو نقشه ازنرم افزارهای SPSSو GIS ,EXECL استفاده شده است. هدف از تحقیق فوق تعیین تحولات مسکن روستاهای بخش کیاشهر، تعیین وشناسایی انواع مسکن روستایی، تعیین تحولات کمی وکیفی در مسکن روستاها، تعیین عوامل تاثیر گذار در تحولات مسکن روستایی در بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه در دو دهه اخیرو تعیین و ارائه پیشنهادها برای بومی سازی و بهبود کیفیت و کمیت مسکن و تحولات فوق می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهدکه در روستاهای ساحلی بخش مانند لله وجه سر،امیرکیاسر،لب دریا،دستک،دهنه سرسپیدرود،انبارسر بیشترین تحولات مسکن را در خود داشته و ویلاسازی و خانه دوم بسیار افزایش یافته وساخت سازها در این روستاها بسیار گسترده است. وغالبا ساکنین این مساکن جدید در چندسال اخیر افراد غیر بومی هستند، ودر بخش جلگه ای روستاهای لوخ، سالکده، لسکوکلایه،دهگاء،گیلده نیز در دو دهه اخیر بیشترین تحولات کیفی و کمی مسکن را داشته اند که این روستاها به دلیل قرار گرفتن در مسیر روستاهای ساحلی از نظر اقتصادی رونق بسیار پیداکرده وباعث ایجاد مشاغل مختلف و خدمات رسانیهای بسیار شده است.درمجموع از نظر کمی تعداد واحدهای نوساز، در حال ساخت در بخش ساحلی در مقایسه با بخش جلگه ای افزایش یافته و از نظر کیفی نیز اکثر واحد ها و مساکن روستایی با مصالح با دوام و سبک و معماری جدید هستند.
كلمات كليدي : تحولات، مسکن، مناطق روستایی، دو دهه اخیر، بخش کیاشهر، شهرستان آستانه اشرفیه
تاريخ دفاع : 1398-6-31