بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940002067
نویسنده : زینب تقی زاده علیسرایی
عنوان پایان نامه : طراحی موزه هنرهای تجسمی گيلان با رویکرد معماری حواس
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رابعه رحیمی کلده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تجربه معماری تجرب های چند حسی است و ما آن را از طریق همه حواس تجربه می کنیم.. خلق یک فضای معماری مطلوب و شناختِ مکانیسم های عملکرد یِ حواسِ انسان نتیجه تفکر و تعقلی بس مُنضبط و دقیق است و از اصول و فنون معینی پیروی می کند که پس از آزمودن های بسیار به ثمر می رسد . هدف از آشنایی با این مکانیسم ها، به وجود آوردن یک سیستم ابتدایی برای یاد گیری، تشخیص و به كارگيري پیام هاي فضایی است. به عبارت دیگر، در طراحی محیطی شناخت رابطه بین عناصر و شکل محیط و تأثیر آن بر سطوح مختلف رفتاری، احساسی و ادراکی استفاده کننده از محیط دارای اهمیت خاصی است. میزان تأثیرگذاری اطلاعات دریافتی از محیط از طریق حواس پنجگانه بر مخاطب، به میزان یکپارچه و هم راستا شدن این اطلاعات در ذهن مخاطب پس از عبور از دو عامل تفکر و تجربه بستگی دارد. بر همین اساس فرم بنای معماری میتواند در جهت ارتقای دریافت از طریق حواس پنجگانه مخاطب بسیار کارآمد باشد. از طرفي هنرهای تجسمی، هنرهای بصری هستند که چشم را درگیر می کنند. طراحی فضایی که بتوان در آن تمام حس ها را درگیر کند باعث ایجاد حس مکان می شود. ایجاد حس مکان در یک بنا، درک کارایی و فرم آن را از انحصار حس بینایی خارج می‌کند و احساسات متعدد و متفاوتی را برمی‌انگیزد. با درگیر کردن همه احساسات، فرم و کارایی بنا می‌تواند در ذهن نیمه‌هشیار ساکنان جلوه‌های بامعنی فراوانی ایجاد کند . در اين راستا در پايان نامه حاضر با تحليل اطلاعات به دست آمده از منابع كتابخانه اي ،اصول تاثير گذار بر معماري حواس در موزه تدوين شده و سپس اين معيارهاي اوليه توسط متخصصين تدقيق و بر اساس آنها پرسشنامه تهيه شده در نهايت داده هاي بدست آمده از پرسشنامه توسط آزمون های t تک نمونه و فریدمن در نرم افزار spss تحليل شده است. در انتها با استفاده از يافته هاي بدست از مطالعات نظري و ميداني ،رهنمود هايي براي طراحی موزه هنرهای تجسمی گيلان با رویکرد معماری حواس آورده شده است.
كلمات كليدي : حواس پنچگانه ،معماري موزه ، حس مكان ، طراحي محيط
تاريخ دفاع : 1397-10-30