بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940132591
نویسنده : مسعود قاسمی
عنوان پایان نامه : تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی گری مدیریت استراتژیک نیروی انسانی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیروس بالائی پاکدهی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی با میانجی گری مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان ارشد بانک‌های شهر بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 150 شعبه بانک فعال در سطح شهر رشت انتخاب گردیده و از شعب انتخاب شده تعداد 212 پرسشنامه جمع اوری گردید. پرسشنامه‌های پژوهش عبارت بودند از مقیاس مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت دانش و عملکرد مالی. با مدل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS نسخه 24 فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد مدیریت دانش (ضریب بتا: 336/0) و مدیریت استراتژیک منابع انسانی (ضریب بتا: 463/0) تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد مالی سازمان دارد. در بعدی دیگر مدیریت دانش (ضریب بتا: 485/0) تأثیر مستقیم و مثبتی بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارد. در بعدی دیگر مدیریت دانش با تاثیرگذاری مستقیم بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی به صورت غیر مستقیم بر عملکرد مالی (ضریب بتا: 225/0) سازمان تأثیر گذار است. در ادامه مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی توانسته¬اند 48 درصد از واریانس عملکرد مالی سازمان را تبیین کنند. در بعدی دیگر مدیریت دانش توانسته است 24 درصد از واریانس مدیریت استراتژیک منابع انسانی را تبیین کنند.
كلمات كليدي : مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، عملکرد مالی
تاريخ دفاع : 1396-11-11