بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950014671
نویسنده : سیده فرزانه علوی
عنوان پایان نامه : مقایسه تمایزیافتگی خود و عملکرد خانواده در افراد با و بدون مشکل هویت جنسیتی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طیبه رهبر, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف مقایسه تمایزیافتگی خود و عملکرد خانواده در افراد با و بدون مشکل هویت جنسیتی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه پژوهش، شامل تمامی افراد با مشکل هویت جنسیتی در شهر رشت بودند که به کلینیک بحران سازمان بهزیستی استان گیلان مراجعه کردند. نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت سرشماری انجام گرفت که در آن 50 نفر ( 29 نفر مرد و 21 نفر زن ) به پرسشنامه های تمایزیافتگی خود ( DSI ) و پرسشنامه عملکرد خانواده پاسخ دادند. تعداد 50 نفر افراد بدون مشکل هویت جنسیتی نیز همتاسازی شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. نتایج دو گروه نشان داد که مقدار F بدست¬آمده در میزان تمایزیافتگی در افراد با و بدون مشکل هویت جنسیتی معنی دار بود. بنابرین می¬توان مطرح نمود که میزان تمایزیافتگی افراد دارای مشکل هویت جنسیتی کمتر از افراد بدون مشکل است. همچنین مقدار F بدست¬آمده (45/55F = ) در میزان عملکرد خانواده سطح معنی دار بود (0.001 p
كلمات كليدي : مشکل هویت جنسیتی، تمایزیافتگی خود، عملکرد خانواده
تاريخ دفاع : 1397-11-8