بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960039235
نویسنده : اسماء سیدان
عنوان پایان نامه : فراوانی و تنوع ژن هاSrRNA 16متیلاز در جدایه های سودوموناس ائروژینوزای با مقاومت سطح بالا به آمینوگلیکوزید
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست شناسي - ميكروبيولوژي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر لیلا اسد پور,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف. کلیستین یکی از آنتی بیوتیک های موثر بر جدایه های با مقاومت چندگانه آنتی بیوتیکی سودوموناس و جز انتی بیوتیک های مورد استفاده در خط آخر درمان عفونت های ناشی از این باکتری است. هدف از مطالعه حاضر بررسي فنوتیپی مقاومت سطح بالا به آمینوگلیکوزید ها و حضور ژن های کد کنندهrRNA 16Sمتیلاز در سویه های مقاوم در جدایه های بالینی سودوموناس ائروژینوزا در استان گیلان می باشد. مواد و روش ها. طی این مطالعه بر روی 94 سویه سودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی، میزان حساسیت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، کانامایسین و آمیکاسین به روش انتشار از دیسک و MIC جنتامایسین به روش براث ماکرودایلوشن بررسی شد. سپس تایپینگ سویه های مقاوم به روش انگشت نگاری (GTG)5-PCR و فراوانی ژن های armA ، rmtA و rmtB در نمونه های مقاوم به روش PCR بررسی گردید. یافته ها. طی این مطالعه مشخص شد از تعداد 94 نمونه، 9/47 درصد به هر 3 آمینوگلیکوزید مورد مطالعه مقاوم بودند. از این تعداد 5/25 درصد مقاومت سطح بالا به جنتامایسین نشان دادند. در انگشت نگاری ژنوم 24 سویه با مقاومت بالا به آمینوگلیکوزید الگوهای باندی مختلف تولید و تکراری نبودن سویه ها تایید شد. در واکنش PCR از میان 45 نمونه مقاوم به آمینوگلیکوزید ها، به ترتیب در 3 و 1 سویه محصولات به وزن تقریبی 315 و 173 جفت بازتولید و از نظر حضور ژن های armA و rmtB مثبت شناسایی شدند. نتیجه گیری. نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از فراوانی سویه های با مقاومت بالا به آمینوگلیکوزید در جدایه های بالینی سودوموناس ائروژینوزا در گیلان می باشد. گسترش این مقاومت ها هشدار جدی در درمان عفونت های ناشی از سویه های با مقاومت دارویی چندگانه این باکتری می باشد
كلمات كليدي : مقاومت انتی بیوتیکی،آمینوگلیکوزید، S rRNA16متیلاز
تاريخ دفاع : 1398-7-22