بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940208428
نویسنده : سید مجتبی عاشور پور
عنوان پایان نامه : تحلیل تطبیقی کیفیت زندگی شهری در رشت مطالعه موردی منطقه یک و چهار
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا حسن پور لسکوکلایه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق با استفاده از روش توصیفی وتحلیلی انجام وهدف اصلی آن بررسی وضعیت کیفیت زندگی شهروندان مناطق یک و چهار شهر رشت،تحلیل و مقایسه شاخص¬های کیفیت زندگی در دو منطقه وارائه راهکارها و پیشنهادهایی جهت کاهش تفاوت¬های کیفیت زندگی در مناطق یک و چهارمی‌باشد. کلان شهر رشت با توجه به مرکزیت استان و افزایش جمعیت درسالهای اخیر توسعه خود را به اطراف شهرافزایش داده و اکثر اقشار با درآمد متوسط به محلات حاشیه شهر رفته و یا برخی از برج سازان به این محلات هجوم برده و با ساخت آپارتمانها نه چندان اصولی بافت و سیمای این محلات قدیمی‌را بهم ریخته‌اند. برخی ازمحله های دو منطقه و بخصوص منطقه چهار درسالهای اخیر بسیار رشد چشمگیری داشته واگرچه در محله های این منطقه اقشار متفاوتی زندگی می‌کنند ولی باتوجه به نوع شغل و درآمد ساکنان ومشکلات موجوددراین محله کیفیت زندگی بسیارپایین بوده و شاخصهای زندگی درآن نسبت به منطقه یک که اکثر محله های آن دارای رفاء اجتماعی مناسب و ساکنان آن نیز دارای مشاغل خوب و پردرآمد بوده، متفاوت می‌باشد.مطالعات میدانی نگارنده و مصاحبه با برخی ساکنان محله های مختلف نشان می دهد که نوع شغل و درآمد تاثیربسیارزیادی درتفاوت کیفیت زندگی در محله های شهری این مناطق داشته ومهمترین عوامل تاثیرگذاردرکاهش کیفیت زندگی محله هادر این مناطق و بخصوص منطقه چهار، عدم ارائه خدمات مناسب است.درمجموع شرایط زندگی درمنطقه یک بهتر ازمنطقه چهار بوده وشاخص‌های زندگی در دو منطقه نقش بسیار متفاوتی دارد. در مجموع می توان گفت اکثر محله های منطقه یک و محله های منظریه، شهرک قدس و الکتریک ازمنطقه چهاردارای شاخص‌های کیفیت زندگی مطلوبتری نسبت به سایرمحله ها می باشند.نتایج حاصل از نظر سنجی نیز نشان می دهد که کیفیت زندگی در منطقه یک بهتر از منطقه چهار بوده و ارائه خدمات عمومی نیز بسیار بیشتر از منطقه چهار می باشد.
كلمات كليدي : کیفیت زندگی، شهر، مناطق یک و چهار، شهر رشت
تاريخ دفاع : 1398-06-23