بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950110815
نویسنده : حسن پوراحمدی نیاکی
عنوان پایان نامه : تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ساختار سرمایه مبتني بر استفاده از بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسن صادق پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در ای تحقیق به سنجش تاثیر نوسانات جریان نقدی بر ساختار سرمایه مبتني بر استفاده از بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده که هدف از انجام آن پاسخ به این سوال است که آيا نوسانات جریان نقدی بر ساختار سرمایه مبتني بر استفاده از بدهی تاثیر معناداری دارد؟ تحقیق پیش رو از نظر هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات تجربی به حساب می آید. جامعه آماری این تحقیق كليه شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1395 بوده و با استفاده از روش حذف سیستماتیک اقدام به انجام نمونه گیری از این جامعه شد و تعداد 108 شرکت بدست آمده است. در پژوهش حاضر، مدل مورد استفاده از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد كه شركت ها با نوسانات جریان نقدی بالا از بدهي كمتري استفاده مي كنند.
كلمات كليدي : کلیدواژگان : نوسانات جریان نقدی، ساختار سرمایه، بدهی
تاريخ دفاع : 1397-11-13