بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950059577
نویسنده : سید محمود میرزاده
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بانکداری مبتنی بر تلفن همراه با قصد پذیرش رفتاری مصرف‌کننده و رفتار مصرفی بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (مورد مطالعه: مشتریان بانک صادرات شهر رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط بین عوامل موثر بر بانکداری مبتنی بر تلفن همراه با قصد پذیرش رفتاری مصرف‌کننده و رفتار مصرفی بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک صادرات شهر رشت بودند که از خدمات بانکداری همراه استفاده می‌کردند. به منظور اندازه‌گیری حجم نمونه از روش کوکران نامحدود استفاده شد. تحقیق حاضر به صورت میدانی انجام گرفته و ابزار آن نیز پرسشنامه‌های استاندارد که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج یافته‌های تحقیق گویای آن بود که از بین عوامل موثر بر بانکداری مبتنی بر تلفن همراه، انتظار عملکرد، نفوذ اجتماعی، شرایط تسهیل‌کننده، ارزش ادراک شده، اعتماد و ریسک ادراک شده تاثیر مثبت و معناداری بر قصد پذیرش بانکداری مبتنی بر تلفن همراه در بین مشتریان بانک صادرات شهر رشت داشتند، درحالی که ارتباط معناداری میان عواملی همچون انتظار تلاش، عادت و انگیزه لذت‌بخش تاثیر معناداری بر قصد پذیرش بانکداری مبتنی بر تلفن همراه وجود نداشت. از طرفی، این نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری میان قصد پذیرش بانکداری مبتنی بر تلفن همراه و رفتار مصرف‌کننده وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق مي‌تواند گام موثري در جهت ارتقا كيفيت خدمات بانكداري مبتنی بر تلفن همراه باشد و در ادامه به رشد صنعت بانکداری بیانجامد
كلمات كليدي : رفتار مصرفی، قصد پذیرش، نظریه یکپارچه پذیرش، بانکداری مبتنی بر تلفن همراه
تاريخ دفاع : 1398-06-12