بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631671
نویسنده : صدیقه قاسمی ثابت
عنوان پایان نامه : تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری شعب بانک صادرات استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر نرگس دل افروز,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده بانكداري، يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي به شمار مي آيد. بانك ها با سازمان دهي و هدايت دريافت ها و پرداخت ها، امر مبادله هاي تجاري و بازرگاني را تسهيل كرده؛ باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايي اقتصاد مي شوند. از طرف ديگر، با تجهيز پس اندازهاي ريز و درشت و هدايت آن ها به سمت بنگاه هاي توليدي و تجاري، از يك سو سرمايه هاي راكد و احياناً مخرب اقتصادي را به عوامل مولد تبديل مي كنند و از سوي ديگر، ساير عوامل توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهره وري پاييني كار مي كردند؛ به سمت اشتغال كامل با بهره وري بالا سوق می دهند.هدف این پژوهش،تاثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت پذیری شعب بانک صادرات استان گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و هدف آن کاربردی است، و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد است. جامعه ی آماری تحقیق شعب بانک صادرات استان گیلان می باشد که تعداد آن 81 شعبه است. با توجه به اینکه در این تحقیق شرکت های تولیدی به عنوان جامعه ی آماری هستند، لذا سطح تجزیه و تحلیل سازمانی است. از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس برای تجزیه تحلیل استفاده شد.نتایج حاکی ازتایید هر نه فرضیه در این پژوهش است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: خدمات سنتی، خدمات الکترونیک، رقابت پذیری، شعب بانک صادرات، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1398-6-10