بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940259827
نویسنده : فرشید رضائی گشتی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش سهام سهامداران، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدمحمود میریزدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توجه به پیچیده شدن ارتباط شرکت های موجود در جامعه با یکدیگر و همچنین با دولت و افراد حاضر در جامعه شرایطی بوجود آمد که شرکتها می بایست نه تنها به سهامداران بلکه به همه ذینفعان از جمله مردم آحاد مردم پاسخگو باشند. مسئولیت اجتماعی یکی از عوامل اساسی بقای یک سازمان است و موضوعی است که اخیراً مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته و یکی از ملزومات مهم شرکت ها برای ارزش آفرینی و بقا در عصر جهانی و دست یافتن به سهم بازار بالا و مزیت رقابتی و بخصوص حرکت در جهت اقتصاد رقابتی توجه به مسئولیت اجتماعی در کسب و کارها است. در همین راستا، این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش سهام سهامدارن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. ‌اين تحقيق از نوع تحقیقات شبه تجربی و دارای روش توصیفی – همبستگي و از نظر هدف کاربردی مي باشد.جامعه آماري اين تحقيق كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گيري به صورت حذف سيستماتيك اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1395-1391 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده ترکیبی برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری با ارزش سهام سهامدارن دارد.
كلمات كليدي : مسئولیت اجتماعی ، ارزش سهام سهامداران ، ثروت سهامداران، بورس اوراق بهادار تهران
تاريخ دفاع : 1398-5-16