بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930394016
نویسنده : پدرام خادمی پور
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات جیره های حاوی آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پری بیوتیک و اسید آلی بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های خونی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهروز رسولی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين آزمايش به منظور بررسيبررسی اثرات جیره های حاوی آنتی بیوتیک (فلاووفسفولیپول)، پروبیوتیک (پریمالاک)، پری بیوتیک (فرمکتو) و اسید آلی ( اسیدسالکیل) بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی با استفاده از 225 قطعه جوجه گوشتي يكروزه با 5 تيمار و 3 تكرار و 15 قطعه جوجه در هر تكرار طي يك دوره 42 روزه انجام گرفت. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1- جیره پایه ( شاهذ)، جیره پایه آنتی بیوتیک (فلاووفسفولیپول)، پروبیوتیک (پریمالاک)، پری بیوتیک (فرمکتو) و اسید آلی ( اسید سالکیل) بودند. در کل دوره، تفاوت معني داري در مصرف خوراک مشاهده نشد(5%p). اما ضریب تبدیل غذایی در تیمار حاوی آنتی بیوتیک فلاووفسفولیپول در مقایسه با سایر تیمارها پایین تر بود(5%>p). هم چنین در پایان دوره، تفاوت معني داری در صفات لاشه بین تيمارهای آزمایشی ملاحظه نشد(5%p). استفاده از پروبیوتیک پریمالاک سبب افزایش معنی دار درصد لنفوسیت ها و کاهش نسبت H/L گردید(5%>p).
كلمات كليدي : آنتی بیوتیک، پروبیوتیک، پری بیوتیک، اسید آلی، عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه های خون، سیستم ایمنی
تاريخ دفاع : 1397-10-26