بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960043448
نویسنده : محمد مهدی فرهمند قربان
عنوان پایان نامه : عوامل موثر بر تمایل پرداخت کشاورزان شهرستان رودبار به تکنولوژی کشاورزی پایدار
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي ـ مديريت كشاورزي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :جعفر عزیزی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : کشاورزی امروزه به یکی از پیشرفته¬ترین صنایع روز جهان تبدیل شده است و پیشرفته شدن این صنعت منجر به ساخت ماشین¬آلات و سموم و آفت¬کش¬های جدید و موثر شده است. اما استفاده بیش از حد و خارج از استاندارد این سموم و آفت¬کش¬ها موجب آثار منفی بدنی برای مصرف-کنندگان و آلودگی محیط زیست می¬شود. گرچه استفاده از نهاده های شیمیایی از قبیل سموم و کود در کشاورزی باعث افزایش تولید و بهره وری گردیده است ولی در عین حال پیامدهای منفی زیادی روی زمین های زراعی، ایمنی و کیفیت محصولات، سلامتی مصرف کنندگان، محیط زیست و غیره داشته است. ازاین رو تشویق کشاورزان به استفاده متناسب از این نهاده ها به عنوان یکی از شاخص-های پایداری نیازمند بررسی وضعیت موجود و نیز عوامل مرتبط با رفتارهای آنان می¬باشد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: تمایل پرداخت کشاورزان، تکنولوژی کشاورزی پایدار، شهرستان رودبار
تاريخ دفاع : 1398-06-27