بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960077149
نویسنده : عباس رهبان پیژدهی
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیرکیفیت خدمات الکترونیکی بر تمایل به خرید با توجه به نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در مشتریان دیجی کالا شهر رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی ابعاد فرسودگی تحصیلی بر اساس خودمهارگری و بهزیستی معنوی در دانش آموزان متوسطه شهر رشت می باشد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر روش اجرای تحقیق از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماري شامل تمامی دانش آموزان پسر مقطع اول متوسطه در سال تحصیلی 98-1397 می باشند.که با استفاده از جدول مورگان 270نفر برای این نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های خود مهارگری تانجی بامیستر وبون(2004)، بهزیستی معنوی پالوتزين و اليسون (1982)، فرسودگي تحصيلي برسو و همکاران (1997) پاسخ دادند.برای تحلیل داده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری در نرم افزار spss 19 استفاده شد.نتایج ضریب رگرسیون نشان می دهد که بهزیستی مذهبی، خودمهارگری و بهزیستی وجودی را در دانش آموزان پیش بینی می کنند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بين نمره خودمهارگری با نمره کل فرسودگی تحصیلی و مولفه های خستگی مفرط، بدبینی و بی کفایتی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (001/0>P ) نمره کل بهزیستی معنوی و بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی با نمره کل فرسودگی تحصیلی و مولفه های خستگی مفرط، بدبینی و بی کفایتی دانشجویان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (01/0> P) يافته ذكر شده براي دست اندركاران تعليم و تربيت، در جهت توجه به نقش جهت گيري هاي انگيزشي در خودنظم دهی تحصیلی و کاهش تعارضات و فرسودگی تحصیلی و تحول در روش هاي آموزش می تواند موثر باشد.
كلمات كليدي : فرسودگی تحصیلی، خودمهارگری ، بهزیستی معنوی.
تاريخ دفاع : 1398-06-05