بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960018619
نویسنده : آزاده حسن نژاد
عنوان پایان نامه : تحلیل ژئوپلیتیکی بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :یوسف زین العابدین عموقین, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده خزر به عنوان بزرگترین دریاچه ، به یکی از مهم ترین مناطق استراتژیک جهان در سالهاي اخیر تبدیل شده است. اما فعالیتهاي انسانی و بهره برداري پرشتاب، بی رویه تخریب اکوسیستم طبیعی، آلودگی محیط زیست آن را به دنبال داشته است. با این وجود سواحل استان مازندران با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالاب ها ، جنگل هاي استثنایی در حاشیه آن، رودخانه ها و گونه هاي گیاهی و جانوري کم نظیر با بیشترین تاثیرآلودگی زیست محیطی در این منطقه مواجه شده است . باتوجه به مطالب فوق در پایان نامه حاضر دو فرضیه ذیل مطرح شده است: 1. بهره برداری بی رویه از منابع دریا می تواند بر بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران تاثیرگذار باشد 2. عدم استفاده از برنامه های علمی و استاندارد می تواند بر بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران تاثیرگذار باشد پاسخ به فرضیه های فوق شالوده اصلی پایان نامه حاضر را تشکیل خواهد داد باین اهداف که : 1. شناسایی عوامل تاثیرگذار ژئوپلیتیکی بر بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران 2. تبیین عوامل طبیعی و انسانی تاثیرگذار بر شکل گیری بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران 3. ارائه الگوی ژئوپلیتیکی جهت کاهش بحران های زیست محیطی سواحل استان مازندران یافته های این پایان نامه حاکی از آن است که حل بحران زیست محیطی سواحل استان مازندران با بازسازي واحیاي آن بی تردید به زمان بسیار طولانی نیاز خواهدداشت . با توجه به شرایط بسیار حساس و شکننده اکوسیستم دریاي مازندران در سواحل استان می توان با اقدامهاي زیست محیطی در سه سطح اقدامهاي انفرادي کشورهاي ساحلی، اقدام هاي درچارچوب نهادهاي کشوری و همکاري نهاد های دولتی و غیر دولتی استانی به حل بحران های زیست محیطی سواحل خزر کمک نمود.
كلمات كليدي : : ژئوپلیتیک ، محیط زیست ، بحران ، خزر ، مازندران
تاريخ دفاع : 1398-6-17