بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930424684
نویسنده : مریم پی سیار
عنوان پایان نامه : اثر4 هفته تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) به همراه مصرف پودر سیر بر IL6، LDH، فشارخون استراحتی و برخی عوامل ترکیب بدن زنان کم تحرک
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر زهرا حجتی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پیش¬زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی- مقاومتی، به همراه مصرف پودر سیر بر اینترلوکین6(6IL)، لاکتات¬دهیدروژناز(LDH)، فشارخون استراحتی و برخی عوامل ترکیب بدن زنان کم¬تحرک بود. آزمودنی¬های این تحقیق را 27 زن داوطلب سالم تمرین نکرده تشکیل داده که به صورت تصادفی به سه گروه مکمل تمرین(9¬نفر)، تمرین¬(8¬نفر) و کنترل(10نفر) تقسیم شدند. مواد و روش¬ها: آزمودنی¬ها در مدت 4 هفته، هفته¬ای 3 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه به تمرین هوازی- مقاومتی پرداختند. شدت تمرینات هوازی از 75-60 درصد ضربان قلب هدف به صورت پیش¬-رونده افزایش یافت. تمرینات مقاومتی شامل 60 دقیقه تمرین با شدت 80-60 درصد یک تکرار بیشینه (RM1) که شامل 6 حرکت بود که هر حرکت تمرینی طی سه دوره، 12 تکرار با فاصله استراحتی 3 دقیقه بین دستگاه¬ها انجام شد. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: قد، وزن، فشارخون استراحتی و برخی از شاخص¬ها¬ که شامل تودة بدن(BMI)، نسبت محیط کمر به لگن(WHR)، درصدچربی(BF%)، وزن بدون چربی(LBM)، بودند که هرکدام از متغیرها قبل از آغاز دورة تمرینی و پس از آن ارزیابی شدند. مکمل نیز به مدت 4 هفته، هر روز به مقدار 1200 میلی¬گرم پودر سیر توسط گروه مکمل تمرین، مصرف شد. آزمودنی¬های گروه کنترل در هیچ یک از فعالیت¬های ورزشی شرکت نکردند و تنها به زندگی روزانة خود پرداختند. نمونه خونی ناشتا در پیش¬آزمون و پس¬آزمون، به دنبال 30 روز مصرف نکردن مواد غذایی حاوی سیر توسط گروه تمرین و کنترل و 24 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی، 5 سی¬سی خون از ورید بازویی جمع¬آوری و سپس توسط دستگاه اتوآنالایزر آنالیز گردید. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از آزمون t همبسته و مدل آماری آنالیزواریانس یک طرفه انجام شد(05/0P
كلمات كليدي : واژه¬های کلیدی: تمرین هوازی- مقاومتی، اینترلوکین، لاکتات دهیدروژناز، زنان کم¬تحرک
تاريخ دفاع : 1395-10-18