بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960046284
نویسنده : هما شیرواندهی
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری روانشناختی، کیفیت زندگی و شادزیستی سالمندان آسایشگاهی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سامره اسدی مجره,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهداشت روان سالمندی، پیشگیری از پیدایش بیماری‌های روان و سالم‌سازی محیط روانی اجتماعی سالمند است. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت‌های ذهن‌آگاهی برسازگاری روانشناختی، کیفیت زندگی و شادزیستی سالمندان آسایشگاهی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر بندر انزلی در بهار 1398 بودند که از میان آنها نمونه ای شامل 26 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 13 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه تحت آموزش مهارت های ذهن آگاهی قرار گرفت اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های فرم کوتاه بهزیستی روانشناختی، فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه شادزیستی آکسفورد جمع‌آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-22 و روش تحلیل کواریانس چندمتغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری انجام گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و شادزیستی سالمندان تاثیر مثبت دارد (p0/05). بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی در بهبود سلامت جسمانی و شادزیستی سالمندان آسایشگاهی تأثیر دارد.
كلمات كليدي : ذهن‌آگاهی، سازگاری روانشناختی، کیفیت زندگی، شادزیستی، سالمندی.
تاريخ دفاع : 1398-6-20