بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182785
نویسنده : علی حيدری
عنوان پایان نامه : تاثير جهت گيری های برند بر عملکرد فروشگاه های خرده فروشي (مطالعه موردی: فرشگاه نجم)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :نرگس دل افروز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شرکت هایی که ارزش ویژه برند بالاتری را دارند، می توانند عملکرد فروشگاه را توسعه دهند. حمایت قدرتمندی که ارزش ویژه برند از انتقال دانش مرتبط با محصول به دیگران انجام می دهد و تاثیری که بر احساسات مصرف کنندگان می گذارد، مستقیما بر نگرش مصرف کننده نسبت به رفتار برند تاثیر می گذارد. لذا پژوهش حاضر به تاثير جهت گيری های برند بر عملکرد فروشگاه های خرده فروشي(مطالعه موردی: فرشگاه نجم) پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، مدیران و کارکنان فروشگاه نجم در سطح شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتتد. نمونه آماری مورد استفاده در اين تحقيق، 65 نفر از کارکنان فروشگاه می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. مقیاس اندازه گیری گزینه ها در پرسشنامه، طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم می باشد. روایی پرسشنامه توسط نظراساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. همچنین از آزمون معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS3 برای آزمون فرضیه‎های تحقیق استفاده شد. نتایج به دست آمده از آزمون تحقیق نشان می دهد که ارزش برند، معیارهای برند بر رفتار برند تاثیر دارد ولی نمادهای برند بر رفتار برند تاثیر ندارد و فتار برند بر عملکرد فروشگاه خرده فروشی ارتباط معنی داری دارد ولی نمادهای برند بر عملکرد فروشگاه خرده فروشی ارتباطی ندارد.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: ارزش برند، عملکرد فروشگاه ، معیارهای برند ، نمادهای برند
تاريخ دفاع : 1398-5-16