بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960090117
نویسنده : محمد سبزی ملومه
عنوان پایان نامه : رابطه بین تفکر استراتژیک، هوش سازمانی و هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیاوش خداپرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک، هوش سازمانی و هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان پرداخته است. با توجه به روش انجام این پژوهش، این تحقیق از نوع کاربردی بوده، از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گیلان می باشد که تعداد کارکنان این سازمان ها در استان گیلان 210 نفر است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (2003)، پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا (2009) و پرسشنامه عملکرد کارکنان هرسی و گلد اسمیت(2007) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و Smart PLS نسخه 3 انجام پذیرفت. بین تفکر استراتژیک با عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان رابطه معنی دار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : تفکر استراتژیک، هوش سازمانی، هوش فرهنگی
تاريخ دفاع : 1398-6-31