بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960032703
نویسنده : لقمان مرادی
عنوان پایان نامه : نقش تعدیل گر قومیت در رابطه تعامل مشتریان با رضایت از تعطیلات، وفاداری و تمایل به ماندن در هتل های استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر علی قلیپور سلیمانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش تعدیل گر قومیت در رابطه تعامل مشتریان با رضایت از تعطیلات، وفاداری و تمایل به ماندن در هتل های استان گیلان است. پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی بوده و جامعه اماری پژوهش شامل 42 هتل به ثبت رسیده در استان گیلان هستند که به روش نمونه گیری در دسترس مسافران 30 هتل به عنوان نمونه انتخاب شدند و از 384 نفر نظر سنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بود که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد شد و روایی آن به روش روایی محتوا تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که تعاملات مشتری با مشتری بر رضایت، وفاداری و تمایل به ماندن تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین قومیت در تاثیر تعامل مشتریان بر رضایت، وفاداری و تمایل به ماندن نقش تعدیل گر دارد. به گونه ای که میزان تاثیر تعاملات مشتری در میان مشتریان غیربومی بیشتر از مشتریان بومی بود.
كلمات كليدي : تعاملات مشتری– رضایت - وفاداری و تمایل به ماندن
تاريخ دفاع : 1398-6-24