بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960064346
نویسنده : سمیه کرم پور حسین آبادی
عنوان پایان نامه : تاثير رقابت سياسي بر نظم و ثبات سياسي در جمهوری اسلامي ايران (مطالعه موردی: انتخابات رياست جمهوری 88 و 96)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید استوار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ثبات و بی‌ثباتی سیاسی، منازعه سیاسی و رقابت سیاسی از جمله مهم‌ترین مفاهیمی هستند که از جایگاه خاصی در حوزه مباحث سیاسی برخوردارند. بی‌ثباتی سیاسی نتیجه مجموعه عوامل مختلفی است که در میان آنها منازعه نخبگان سیاسی، نقش مهمی را ایفا می‌کند. انتخابات نیز از شاخصه های مهم نظام های مردم سالار شناخته می شود و رقابت سیاسی سالم لازمه پیشرفت و ثبات سیاسی کشور است. از آنجا که تاکنون مطالعات موردی دربارۀ تاثیر رقابت سیاسی ریاست جمهوری در انتخابات دهم و دوازدهم ریاست جمهوری بر ثبات سیاسی در ایرانِ انجام شده، این پژوهش به منظور بررسی این موضوع، به مقایسۀ ثبات و بی ثباتی سیاسی در در دو دوره انتخابات می پردازد. بنابراین سوال این پژوهش آن است؛ مهمترین عوامل تاثیرگذار بر ثبات سیاسی در رقابت های سیاسی ادوار دهم و دوازدهم ریاست جمهوری ایران کدامند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و یافته ها نشاندهنده آن است که در انتخابات سال 1388 شاهد بی ثباتی سیاسی هستیم و در انتخابات سال 1396 به ثبات سیاسی می رسیم.
كلمات كليدي : انتخابات، ریاست جمهوری، رقابت سیاسی، ثبات سیاسی
تاريخ دفاع : 1398-6-16