بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960029624
نویسنده : نعمت علیزاده صیقلان
عنوان پایان نامه : تاثیر پراکندگی عوامل جغرافیای سیاسی در تصادفات جاده ای استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافياي سياسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عمران علیزاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : یکی از مشکلات رایج جوامع امروزی تصادفات رانندگی است که ابعاد بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی پیدا کرده است. از این رو حوادث رانندگی یکی از مباحث مهم در حمل و نقل داخل و برون شهری می باشد بر این اساس در تحقیق حاضر پراکندگی عوامل جغرافیای سیاسی می تواند بر تصادفات رانندگی استان گیلان تاثیر گذار باشد و سیاست های صحیح در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند در تصادفات رانندگی استان گیلان تاثیر گذار باشد به عنوان فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده و به تببین عوامل جغرافیای سیاسی بر تصادفات رانندگی استان گیلان پرداخت است از این رو نتایج بدست آمده پایان نامه حاضر حاکی از آن است که ایمنی جاده ها در کنار پیشرفت شبکه های حمل و نقل در درجه بالای اهمیت قرار دارند یعنی قبل از گسترش شبکه های ارتباطی باید اقدامات عملی را در جهت کاهش حوادث جاده ای از نظر فنی اجرا نمود. این امر با درک اینکه عامل اتفاقات با خطرات انسانی - طبیعی - مدیریتی مشاهده شده چه هستند، حذف یا کاهش آنها تحقق می یابد.
كلمات كليدي : حمل و نقل، تصادفات، پلیس راهور، جغرافیای سیاسی
تاريخ دفاع : 1398-06-20