بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950197662
نویسنده : علي نقي‌زاده
عنوان پایان نامه : تاثیر ابعاد مدیریت دانش (KM) با نقش میانجیگری سطح فناوری و تکنولوژی بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM در شرکت‌های تجاری (مورد مطالعه: خدمات پشتیبانی پس از فروش نمایندگی‌های ایران خودرو در استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بيژن شفيعي,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پژوهش حاضر با هدف تاثیر ابعاد KM با نقش میانجیگری سطح فناوری و تکنولوژی بر موفقیت CRM در شرکت‌های خدمات پشتیبانی پس از فروش نمایندگی‌های ایران خودرو در استان گیلان انجام گرفته است بطوریکه با توجه مولفه‌های منتخب مدیریت دانش (ایجاد دانش، کسب دانش، بکارگیری دانش، ذخیره دانش) و سطح فناوری و تکنولوژی CRM بر عملکرد موفقیت نمایندگی‌های ایران خودرو مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات میدانی، روش تحقیق در مطالعه حاضر با توجه به شکل بیان فرضیه‌ها توصیفی و تحلیلی از نوع عِلّی است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان خدمات پس از فروش نمایندگی ایران خودرو در استان گیلان می‌باشد. استفاده از فرمول کوکران با جامعه به حجم حداکثری 90 نفر، حجم نمونه مورد نیاز برابر 73 نفر برآورد شده است، محقق با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس، توزیع پرسشنامه را تا رسیدن به نمونه 73 نفری ادامه داد و ضمن توضیح هدف تحقیق به آنها جهت جلب نظر مساعد و همکاری در تکمیل پرسشنامه، به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته شد. نحوۀ محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران قابل مشاهده است. شامل پرسشنامه‌ی طراحی شده پس از آنکه روایی آن از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت در کل جامعه آماری توزیع شد. و برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از نسخه 24 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌های تحقیق هم حاکی از معنادار بودن رابطه بین مولفه‌های منتخب مدیریت دانش و سطح فناوری و تکنولوژی CRM بر عملکرد موفقیت نمایندگی‌های ایران خودرو وجود دارد.
كلمات كليدي : مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش، بازاریابی، سطح فناوری و تکنولوژی
تاريخ دفاع : 1398-6-31