بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960263779
نویسنده : الیاس مهرعلیزاده
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی نوآوری تکنولوژیکی پایه و پیشرفته در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت های صادراتی گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی خوشنود,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه با توجه به گرایش شرکت ها به جهانی شدن، صادرات به عنوان معمول ترین راه پیش روی بنگاه ها می¬باشد. توجه به عملکرد صادراتی شرکت¬ها به منظور رقابتی بهینه در عرصه صادرات ضروری می¬باشد و مقوله نوآوری یکی از پیشایندهای مثبت عملکرد صادراتی است. عوامل داخلی و خارجی بسیاری بر ارتقای عملکرد صادراتی موثر هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی نوآوری تکنولوژیکی پایه و پیشرفته در تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی می¬باشد. پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش 71 شرکت صادراتی در استان گیلان هستند که براساس روش تمام شماری هر71 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن توسط روایی محتوا، روایی همگرا و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بالاتر از 7/0 برآورد شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختار مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری سازمانی بر نوآوری تکنولوژیکی پایه و پیشرفته و عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نوآوری تکنولوژیکی پایه و پیشرفته بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی نوآوری تکنولوژیکی پایه و پیشرفته در تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادراتی استان گیلان نیز مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می¬توان گفت که با سرمایه گذاری و ارتقای نوآوری در فرایندهای سازمانی و در تکنولوژی تولید یا خدمات می¬توان شاهد عملکرد صادراتی مثبت بود.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: نوآوری سازمانی، نوآوری تکنولوژیکی پایه، نوآوری تکنولوژیکی پیشرفته، عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 1398-06-31