بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920003242
نویسنده : صابر مهدی زاده
عنوان پایان نامه : تحلیل کارایی در فرایند شبکه ای با داده های تصادفی
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : ریاضی
رشته/گرایش تحصيلي : ریاضی کاربردی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا امیرتیموری, , دکتر,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , دکتر سهراب کردرستمی,
چكيده : تحلیل پوششی داده¬های تصادفی تکنیکی بر پایه برنامه¬ریزی تصادفی برای تعیین کارایی مجموعه¬ای از واحدهای تصمیم¬گیرنده است. برآورد و تخمین کارایی و بهره¬وری واحدهای تصمیم¬گیرنده در زمان آینده، به مدیران در جهت رفع نقاط ضعف در عملکرد خود به منظور افزایش سطح کارایی و اتخاذ راه-کارهای مختلف یاری می¬رساند. در این رساله ضمن مرور دقیق مدل¬های کلاسیک تحلیل پوششی داده-های تصادفی، به بررسی تحلیل پوششی داده¬های شبکه¬ای تصادفی در دو فرم بازی¬های مشارکتی و غیرمشارکتی پرداخته شد و قضیه¬هایی در این زمینه اثبات و فرم خطی این مدل¬ها ارائه شد. در فرم بازی-های غیر مشارکتی از مفهوم رهبر-پیرو با در نظر گرفتن سطوح آرمان و سطوح اطمینان مختلف، استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای این دو روند بر روی داده¬های واقعی، متفاوت بودن برداشت آنها از مدل¬های قطعی را القا کرد. بعلاوه، محاسبه کشسانی مقیاس تصادفی واحدهای تصمیم¬گیرنده با استفاده از مدل کارایی هزینه¬ای تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، با توجه به تاثیر عواملی چون کسری بودجه یا محدودیت منابع که منجر به افزایش یا کاهش سطح تولید می¬شوند، کشسانی مقیاس مورد بررسی قرار گرفت.
كلمات كليدي : تحلیل پوششی ، داده های تصادفی تکنیکی، برنامه ریزی تصادفی، کارایی،واحدهای تصمیم گیرنده
تاريخ دفاع : 1398-7-17