بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960070157
نویسنده : ماندانا شهاب دوست
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کار شعب بانک توسعه صادرات ايران با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیک
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی قلی پور سلیمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه پیشرفت اقتصادی و بازرگانی كشور در گرو پیشرفت صنعت بانكداری پا به پای سایر صنایع كشور و همچنین صنایع بانكداری سایر كشورهای پیشرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر گرايش به بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کار شعب بانک توسعه صادرات ايران با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیک می باشد. تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی بوده و ماهیت کاربردی دارد. جامعه آماری این تحقیق 40 شعبه بانک توسعه صادرات ايران با 283 نفر از روسا، معاونین و کارشناسان شعب بود و از روش تمام شماري جهت نمونه گيري استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه از 283 پرسشنامه پخش شده، 240 پرسشنامه بدون نقض و بصورت کامل جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از یوسف و همکاران در سال 2018 بود و تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار های آماری SPSS و Smart PLS بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در ازاي افزايش يك واحد از گرایش به بازاریابی الکترونیک میزان اعتماد الکترونیک 823/0 افزايش مي يابد، در ازاي افزايش يك واحد از گرایش به بازاریابی الکترونیک میزان عملکرد کسب و کار 196/0 افزايش مي يابد، در ازاي افزايش يك واحد از اعتماد الکترونیک میزان عملکرد کسب و کار 771/0 افزايش مي يابد همچنین اعتماد الکترونیک می تواند روابط میان بازاریابی الکترونیکی و عملکرد کسب و کار را میانجی گری نماید.
كلمات كليدي : بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، کسب و کار، اعتماد الکترونیک.
تاريخ دفاع : 1398-06-02