بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950231473
نویسنده : هستی میرراشد
عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش تکواژهای قاموسی انگلیسی بر بازشناسی ساختار واژگانی: تحقیقی برپایه مطالعات روانشناختی زبان بر بازنشستگان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :معصومه ارجمندی, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : مجید پورمحمدی, ,
چكيده : از نظر روانشناختی زبان، یادگیری زبان دوم برای افراد بازنشسته مانند ورزش ذهن عمل می نماید و مغز آنان را هُشیار و سالم نگه می دارد. تحقیق حاضر کوشید به بررسی تأثیر آموزش تکواژهای قاموسی انگلیسی را بر مهارت بازشناسی ساختار واژگانی بپردازد. بدین منظور، ۳۰ زبان آموز زن بازنشسته در سطح پیش-متوسطه با رده سنی 70- 50 از میان 44 زبان آموز از مؤسسه زبان خانه امید بازنشستگان رشت، از طریق آزمون QPT تعیین سطح و سپس به دو گروه ۵ ۱ نفره آزمایش و شاهد تقسیم بندی شدند. دو آزمون مهارت بازشناسی ساختار واژگانی (یکی برای پیش آزمون و یکی برای پس آزمون) قبل و بعد از برنامه آموزشی برای همه شرکت کنندگان برگزار شد. پانزده زبان آموز گروه آزمایش برنامه آموزشی هشت جلسه (یک بار در هفته بمدت ۹۰ دقیقه) آموزش بازشناسی ساختار واژگانی را از طریق آموزش تکواژهای قاموسی انگلیسی بوسیله تجزیه درختی کلمات قاموسی (پیشوندها، پسوندها و ریشه ها) همراه با کتاب درسی زبان آموزان، دریافت نمودند درحالیکه ۵ ۱ زبان آموز گروه شاهد همان آموزش بازشناسی ساختار واژگانی را (با مدت زمان یکسان) بدون آموزش تکواژهای قاموسی انگلیسی دریافت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از آمارتوصیفی، آزمون های تی تست مستقل و تی تست زوجی، آزمون لوین و eta squared به کمک نرم افزاز SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته های تحقیق با توجه به نمرات بالای گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه شاهد نشان داد که آموزش تکواژهای قاموسی بر مهارت بازشناسی ساختار واژگانی زبان آموزان بازنشسته موثر است. بنابراین، آموزش تکواژهای قاموسی به عنوان راهکار یادگیری واژگان به زبان آموزان امکان شناخت تجزیه داخلی کلمات را در جهت افرایش نه تنها مهارت بازشناسی ساختار واژگانی بلکه مهارت های لغتی، معنایی، نحوی، آوایی، نوشتاری و هجّی فراهم می کند، مهارت هایی که در استفاده آینده شان از زبان سودمند است.
كلمات كليدي : تکواژهای قاموسی ،انگلیسی،ساختار واژگانی،بازنشستگان
تاريخ دفاع : 1398-6-17