بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950267269
نویسنده : مبین حسین پور
عنوان پایان نامه : تاثیر آموزش فراشناختی شنیداری بر روی توانایی شنیداری زبان دوم در بین زبان آموزان زن و مرد ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :قاسم آقاجان زاده کیاسی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده این تحقیق تاثیر آموزش فراشناختی شنیداری بر روی توانایی درک شنیداری زبان دوم را در بین زبان آموزان زن و مرد ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی بررسی میکند. به دنبال این امر، چهل وچهار نفر از زبان آموزان زبان انگلیسی سطح متوسط به یک گروه ازمایشی و یک گروه شاهد تقسیم میشوند. سپس، گروه ازمایشی طی دوازده جلسه، اموزشی مبتنی بر راهبردهای فراشناختی شنیداری بر اساس انا کاموت و میشائیل اوملی (1994) با هدف بالا بردن سطح اگاهی انها در استفاده از راهبردهای فراشناختی تجربه میکنند. این در حالی است که گروه شاهد فقط مطابق برنامه عادی کانون زبان ایرانیان پیش رفته و هیچپگونه اموزشی را مبتنی بر راهبردهای فراشناختی تجربه نمیکند. به منظور تشخیص سطح اگاهی انها از این راهبردها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتیجه به دست امده از ازمون شنیداری گرفته شده پس از 12 جلسه اموزش راهبردهای فراشناختی نشانگر این بود که (الف) عملکرد شنیداری گروه اموزشی پس از آموزش فراشناختی نسبت به گروه شاهد عملکردی قابل توجه بوده، (ب) تفاوتی چشم گیری میان زن و مرد ایرانی نسبت به همدیگر در سطح شنیداری وجود نداشته، و همچنین نتایج به دست امده از پرسشنامه و مصاحبه که پس از ازمون شنیداری گرفته شد نشان داد که (ج) سطح کلی اگاهی راهبردهای فراشناختی نسبت به قبل از دوره ی اموزش چشمگیر بوده است ، (د) زن و مرد تفاوتی چشم گیری در استفاده از دو راهبرد (استراتژی) داشته اند. معلمان و موسسات اموزشی میتوانند از نتایج به دست امده برای بهبود درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی مورد استفاده قرار دهند.
كلمات كليدي : تاثیر آموزش فراشناختی شنیداری
تاريخ دفاع : 1398-08-06