بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950177614
نویسنده : میلاد خاکی
عنوان پایان نامه : بررسی میزان اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس و خودآگاهی دانش آموزان متوسطه شهرستان تالش
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عباس صادقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مهارت های اجتماعی در دانش آموزان می تواند در بسیاری از ویژگی های روانشناختی و شخصیتی آنها موثر باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثر بخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی بر عزت نفس، اعتماد به نفس و خودآگاهی دانش آموزان متوسطه شهرستان تالش بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی دانش¬آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان تالش، در سال تحصیلی98-1397 بود. از این بین با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس و با توجه به شرایط ورود و خروج پژوهش تعداد 30 دانش آموز (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل،) انتخاب و به عنوان پیش آزمون پرسشنامه های عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، اعتماد به نفس آیزنگ (1985) و خودآگاهی (SCS) را تکمیل کردند. سپس گروه آزمایش طی 17 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای تحت آموزش مهارت¬های اجتماعیقرار گرفتند درحالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای اجرا نشد؛ سپس پس آزمون برای دو گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا شد. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان داد آموزش مهارت¬های اجتماعی بر افزایش عزت نفس، اعتماد به نفس و خودآگاهی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان تالش اثربخش است (01/0P
كلمات كليدي : آموزش مهارت¬های اجتماعی، عزت نفس، اعتماد به نفس، خودآگاهی، دانش آموزان.
تاريخ دفاع : 1397-11-10