بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960263098
نویسنده : آمنه اکبری پاسکیابی
عنوان پایان نامه : تاثیر تعاملی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت خدمات بر عملکرد مالی شرکت های فعال در شهرک صنعتی رشت
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني-بازرگاني داخلي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش تاثیر تعاملی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کیفیت خدمات بر عملکرد مالی شرکت های فعال در شهرک صنعتی رشت می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت¬های فعال در بخش خدمات شهرک صنعتی رشت هستند که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 212 شرکت انتخاب شدند و از مدیران یا معاونین مالی شرکت¬های منتخب نظرسنجی به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می¬باشد که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که رضایت شغلی و رضایت مشتری در رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و عملکرد مالی نقش میانجی دارد. همچنین نقش میانجی رضایت شغلی و رضایت مشتری در تاثیر کیفیت خدمات و عملکرد مالی مورد تایید قرار گرفت.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی سازمان – کیفیت خدمات – عملکرد مالی – رضایت شغلی – رضایت مشتری
تاريخ دفاع : 1398-06-02