بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960280953
نویسنده : سحر ملک پور بجندی
عنوان پایان نامه : نقش میانجی عوامل احساسی در تاثیر عوامل شناختی بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی سبز
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید مظفر میر برگ کار,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی عوامل احساسی در تاثیر عوامل شناختی بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی سبز می¬باشد پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی سبز در داروخانه ها و فروشگاه های عرضه کننده این محصولات در شهر تهران هستند که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس و متناسب با فرمول کوکران حجم نمونه 396 نفر برآورد گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی از نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته¬های تحقیق نشان داد که عوامل شناختی بر نگرش به محصول و نگرش به محیط تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین تاثیر مثبت و معنادار نگرش به محیط، نگرش به محصول و ارزش پولی درک شده بر تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی سبز مورد تایید قرار گرفت. در مجموع می¬توان گفت که با ارتقای عوامل شناختی و عوامل احساسی و درک مثبت نسبت به هزینه پرداختی می¬توان تمایل به خرید محصولات آرایشی و بهداشتی سبز را در میان مصرف کنندگان افزایش داد.
كلمات كليدي : عوامل شناختی – عوامل احساسی – ارزش پولی درک شده – تمایل به خرید سبز
تاريخ دفاع : 1398-06-17