بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960048400
نویسنده : سید میلاد گلچهره نودهی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی ارتباطات زبانی الکترونیکی در تاثیر اعتبار ادراک شده و کیفیت ارتباطات بر قصد خرید در شبکه های اجتماعی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سید مظفر میربرگ کار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر سنجش نقش میانجی ارتباطات زبانی الکترونیکی در تاثیر اعتبار ادراک شده و کیفیت ارتباطات بر قصد خرید در شبکه های اجتماعی می¬باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کاربران شبکه¬های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیس بوک بودند که به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس جدول مورگان 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که پایایی آن به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته-های تحقیق نشان داد که کیفیت ارتباطات و اعتبار درک شده دارای تأثیر مثبت و معناداری برارتباطات زبانی الکترونیک هستند. همچنین تأثیر مثبت و معنادار ارتباطات زبانی الکترونیک، کیفیت ارتباطات و اعتبار درک شده با قصد خرید مورد تایید قرار گرفت. همچنین نقش میانجی ارتباطات زبانی الکترونیک در رابطه بین اعتبار ادراک شده و کیفیت ارتباطات با قصد خرید در شبکه¬های اجتماعی مورد تایید قرار گرفت. در این راستا می¬توان اینگونه نتیجه گیری نمود که با تقویت ارتباطات زبانی الکترونیک رابطه بین اعتبار درک شده و کیفیت ارتباطات با قصد خرید از شبکه¬های اجتماعی ارتقاء می¬یابد.
كلمات كليدي : کیفیت ارتباطات – اعتبار ادراک شده – ارتباطات زبانی الکترونیک –قصد خرید
تاريخ دفاع : 1398-6-17