بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960265367
نویسنده : مهدی جمشیدپور نصیر محله
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان بانک آینده استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مریم حسن زاده, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه شرکت¬هایی با عملکرد برتر در صنایع مختلف در حال حرکت به سمت حفظ مشتریان و جلب رضایت آنها هستند، زیرا دریافته¬اند جذب یک مشتري جدید بسیار پرهزینه است و براي حفظ جایگاه خود در فضاي به شدت رقابتی امروزه نیازمند مشتریان وفادار می¬باشند. پس شناسایی عوامل اثرگذار بر رضایت مشتریان بسیار مهم است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر استراتژي¬هاي بازاریابی رابطه¬مند بر رضایت¬مندي مشتریان بانک آینده می¬پردازد. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک آینده در استان گیلان می¬باشد که با کمک فرمول کوکران برای جامعه نامعلوم، حجم نمونه 326 نفر از مشتریان بانک آینده استان گیلان می‌باشند که به روش نمونه¬گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب می‌شوند. متغیر مستقل تحقیق استراتژی¬های بازاریابی رابطه¬مند می¬باشد که شامل 4 بعد مدیریت تعارض، توسعه ارتباطات بین بانک و مشتری، سرمایه¬گذاری بانک در رابطه و توسعه شایستگی کارکنان می¬باشد و متغیر وابسته تحقیق رضایت¬مندی مشتریان می¬باشد. ابزار جمع¬آوری اطلاعات پرسشنامه است، نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که متغیرهای توسعه ارتباطات بین بانک و مشتری، توسعه شایستگی کارکنان و سرمایه¬گذاری بر رضایت¬مندی مشتریان تاثیر مثبت و معنی-داری دارند.
كلمات كليدي : استراتژی های بازاریابی رابطه مند، رضایت مندی مشتریان
تاريخ دفاع : 1398-6-16