بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950182740
نویسنده : یلدا اعتباری جیرسرایی
عنوان پایان نامه : تحلیل عوامل موثر در جذب توریسم شهر رشت با تاکید بر منابع و جاذبه های فرهنگی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گردشگری یکی از صنایع بزرگی است که در ده های اخیر قرن بیستم به شدت مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته و این صنعت را به یکی از بزرگترین صنایع جهان بدل کرده است. اهمیت این صنعت، وجود مطالعات همه جانبه و به روز را ضرورت می بخشد که از آن میان مطالعه تنوع فرهنگی با توجه به نیاز امروز جهانیان، یکی از آن هاست. با توجه به روند جهانی شدن و تاکید یونسکو بر تنوع فرهنگی در کشورها، محافظت و بهره برداری درست از این میراث انسانی به شدت مورد توجه قرار می گیرد. تنوع فرهنگی موجود در شهر رشت، یکی از بزرگترین پتانسیل های گردشگری است که از دیرباز گردشگری شهر رشت را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی برای بررسی ارتباط منابع و جاذبه های فرهنگی و جذب توریسم با مطالعات سعی کرده است تا با جمع آوری داده های ثانویه معتبر، از طریق آمار توصیفی و استنباطی، ارتباط این دو را نشان دهد. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای قابل توجه میان تنوع و جاذبه های فرهنگی و جذب توریسم و گردشگری است که آمار گردشگران ورودی این موضوع را تصدیق می کند؛ به طوری که وجود تنوع بی شمار پتانسیل های فرهنگی شهر رشت بر قوت این ارتباط می افزاید.
كلمات كليدي : کلید واژه: جاذبه های فرهنگی، گردشگری، جذب توریسم، شهر رشت.
تاريخ دفاع : 1397-11-2