بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960101978
نویسنده : حسن قربانی شالدهی
عنوان پایان نامه : بررسی نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان(مورد مطالعه: شبکه اجتماعی اینستاگرام)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :احمد قنبریان بروجنی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان بود. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی می-باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام بودند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 417 نفر از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباطات و اطلاعات، تخصص منبع و اعتماد منبع تأثیر مثبت و معناداری بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی دارد.همچنین تأثیر مثبت و معنادار تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، کیفیت ارتباطات و تخصص منبع بر قصد خرید مشتری نیز تایید شد. نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در تاثیر کیفیت ارتباطات و اطلاعات، تخصص منبع و اعتماد منبع بر قصد خرید مشتری نیز مورد تایید قرار گرفت. براین اساس می¬توان گفت که با ارتقای سطح کیفی اطلاعات و ارتباطات فروشگاه های اینستاگرامی و همچنین بهبود تخصص و سطح اعتماد و اطمینان کاربر به فروشگاه، از طریق تبلیغات الکترونیکی دهان به دهان می¬توان قصد خرید مشتری را تحت تأثیر قرار داد.
كلمات كليدي : کیفیت اطلاعات و ارتباطات – تخصص منبع – اعتماد منبع- تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی – قصد خرید مشتری
تاريخ دفاع : 1398-6-3