بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930590325
نویسنده : صفورا زکالاب
عنوان پایان نامه : اثر برنامه ی حرکتی در قالب وقفه های 10 دقیقه ای شاد برشاخص های بدنی و مهارت های بنیادی دختران 10-9 سال
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :زهرا حجتی ذی دشتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زمینه و هدف: هدف كلي پژوهش حاضر، تعیین اثر برنامه ی حرکتی در قالب وقفه های 10 دقیقه ای شاد برشاخص های بدنی و مهارت های بنیادی دختران 10-9 سال بود. روش بررسی: آزمودنی های تحقیق، 60 دانش آموز دختر (با سن 84/0 ± 51/9 و وزن 06/8 ± 25/35) بودند که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصافی در دو گروه تجربی و کنترل تقسيم شدند (هر گروه 30 نفر). در مرحله پیش آزمون، قد، وزن، درصدچربی بدن، انعطاف پذیری، استقامت عضلانی و عمومی، BMI ، WHR و مهارت های بنیادی آزمودنی ها در دو بخش مهارت های جا به جایی و کنترل شیء مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت انجام تمرینات، یک مداخله ی ورزشی هم راه با توصیه های تغذیه ای که به مدت 6 هفته، و هر روز هفته و در هر روز دو وقفه ی 10 دقیقه ای طی ساعات مدرسه (استفاده از زنگ تفریح) انجام شد براي تحلیل استنباطی و بررسی نوع و میزان اختلاف متغیر هاي مورد مطالعه از آزمون های ANCOVA و یومن ویتنی برای تفاوت های بین گروهی و برای تغییرات درون گروهی از آزمون های ویلکاکسون و t همبسته در سطح معنی داری 05/0P≤ تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان داد که در متغیر های انعطاف پذیری، استقامت عضلانی، استقامت عمومی، درصدچربی، وزن بدون چربی و در ابعاد مهارت های بنیادی متغیرهای دویدن، لی لی کردن، پرش افقی، یورتمه رفتن، گرفتن و ضربه با پا؛ بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 > p). همچنین در نتایج درون گروهی در گروه تجربی، متغیرهای انعطاف، استقامت عضلانی، استقامت عمومی، BMI، درصدچربی، وزن بدون چربی و تمامی متغیرهای مهارت های بنیادی تفاوت معنی داری مشاهده شد (05/0 > P). اما در رابطه با متغیرهای BMI و WHR در بین گروه ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 < P). نتیجه گیری: نتایج گویای این موضوع است که برنامه ی حرکتی در قالب وقفه های 10 دقیقه ای شاد می تواند بر بهبود شاخص های آمادگی جسمانی و برخی عوامل ترکیب بدنی مؤثر باشد، همچنین می تواند در بهبود مهارت های بنیادی (جا به جایی و کنترل شیء) دانش آموزان نیز نقش مفیدی را ایفا نماید.
كلمات كليدي : وقفه های 10 دقیقه ای شاد، مهارت های بنیادی، دختران 10-9 سال، شاخص های بدنی
تاريخ دفاع : 1396-6-30