بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940126047
نویسنده : فاطمه مقدم نیا
عنوان پایان نامه : سنتز هتروسیکل های دی پیریمیدو پیریدین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : شیمی
رشته/گرایش تحصيلي : شیمی آلی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسن کفایتی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : دراین پروژه با استفاده از یک واکنش تک ظرفی سه جزیی روش مؤثری برای تهیه مشتقات پیریدو دی پیریمیدین ها به عنوان ترکیباتی با گستره ی عظیم فعالیت بیولوژیکی ارائه شده است. دراين روش با استفاده از مشتقات 6-آمینو اوراسیل و تراکم آن با باربیتوریک اسید و آلدهیدها از طریق یک تراكم يك مرحله اي و سه جزيی در حضور کاتالیزگر استیک اسید و حلال اتانول سنتز ترکیبات پیریدو دی پیریمیدین ها گزارش خواهد شد.
كلمات كليدي : آمینو اوراسیل، باربیتوریک اسید، پیریدو دی پیریمیدین
تاريخ دفاع : 1398-6-21