بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920125053
نویسنده : بهنام شعبانی گلرودباری
عنوان پایان نامه : تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک گالیپرو و پروبیوتیک XPC بر عملکرد، صفات لاشه و جمعیت میکروبی جوجه‎های گوشتی
دانشكده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه تحصيلي : کشاورزی
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي كشاورزي - علوم دامي گرايش تغذيه دام
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکترعلی احمد علوقطبی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : اين آزمايش به منظور بررسي اثر سطوح مختلف پروبیوتیک‎های گالیپرو و XPC بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فلور میکروبی روده باریک بود. 210 قطعه جوجه گوشتي يكروزه سویه راس(308) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 7 تيمار و 3 تكرار( 10 جوجه برای هر تکرار) به ازای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت. تيمارها شامل: جیره پایه، جیره پایه 500 ، 750 و 1000 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک گالیپرور، جیره پایه 500، 1000 و 1500 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک XPC بودند. مصرف خوراک، وزن بدن، ضريب تبديل، صفات لاشه و شمار لاکتوباسیلوس و ایشرشیاکولی شاخص‎هاي اندازه گيري شده در طول اين آزمايش بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در دوره‎هاي مختلف پرورش، مصرف خوراك، افزايش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهاي آزمایشی تفاوت معنی داری ندارد(05/0P>) هم چنين سطوح مختلف پروبیوتیک‎های گالیپرو و XPC تاثیر معنی داری بر صفات لاشه نداشت. پروبیوتیک‎های گالیپرو و XPC سبب کاهش جمعیت اشریشیاکولی و افزایش شمار لاکتوباسیلوس‎ها در ایلئوم پرندگان شد(5%> p).
كلمات كليدي : جوجه‎های گوشتی، پروبیوتیک‎ها، عملكرد، صفات لاشه، فلورمیکروبی روده باریک
تاريخ دفاع : 1398-6-16