بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960253683
نویسنده : سجاد جعفری نمک اورانی
عنوان پایان نامه : شبیه سازی کامپیوتری و تحلیل استفاده از الگوهای جدید آلایشی در ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی جهت کاهش جریان خاموشی و ولتاژ آستانه
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : برق
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي برق- الكترونيك
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :آزاده کیانی سرکله, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش ابتدا JLTFET را در محیط سیلواکو شبیه سازی می کنیم با توجه به اهمیت جریان خاموشی و ولتاژ آستانه در این ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با استفاده از الگوهای جدید آلایشی مقدار جریان خاموشی و ولتاژ آستانه را کاهش میدهیم. مهندسی افزاره تاثیر مستقیمی بر روی جریان نشتی ترانزسیتور اثر میدانی غیر پیوندی دارد. با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری سعی داریم بهترین نتیجه را در کاهش جریان خاموشی و ولتاژ آستانه ارائه کنیم. ما در این پژوهش اثر تکنیک های مهندسی آلایش و تنوع مواد بر جریان خاموشی و ولتاژ آستانه JLTFET را شبیه سازی و تحلیل میکنیم.
كلمات كليدي : ترانزیستور اثر میدان غیر پیوندی ، جریان خاموشی ، ولتاژ آستانه
تاريخ دفاع : 1398-07-07