بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631914
نویسنده : فاطمه زکالاب
عنوان پایان نامه : تاثير مديريت استعداد بر اعتماد سازماني كاركنان شعب بانك صادرات استان گيلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تحقیق پیش رو، با هدف بررسی تاثير مديريت استعداد بر اعتماد سازماني كاركنان شعب بانك صادرات استان گيلان، انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی از نوع علّی محسوب می گردد و دارای 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش حاضر، كاركنان شعب بانك صادرات استان گيلان می باشند. که پس از تحقیقات میدانی مشخص شد که تعداد این افراد 995 نفر است. در نتیجه با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران حجم نمونه ی مورد نیاز 278 مورد تعیین گردید. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS 19 و LISREL 8.54 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آن است که مدیریت استعداد تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات استان گیلان دارد. پس از آزمون فرضیات فرعی پژوهش نیز مشخص گردید که ابعاد مدیریت استعداد (جذب کارکنان با استعداد، ارزیابی و کشف کارکنان با استعداد، توسعه و آموزش کارکنان با استعداد و حفظ و نگهداری کارکنان با استعداد) تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات استان گیلان دارد. از ابعاد مدیریت استعداد حفظ و نگهداری کارکنان با استعداد بیشترین تاثیر و جذب کارکنان با استعداد کمترین تاثیر را بر اعتماد سازمانی کارکنان شعب بانک صادرات استان گیلان دارا می باشند.
كلمات كليدي : مدیریت استعداد، جذب کارکنان با استعداد، ارزیابی و کشف کارکنان با استعداد، توسعه و آموزش کارکنان با استعداد و حفظ و نگهداری کارکنان و اعتماد سازمانی
تاريخ دفاع : 1395-6-1