بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911115178
نویسنده : محمّدناصر هارونی ناورودی
عنوان پایان نامه : مقایسه کارآمدی سازمان تشخیص در نظام مالیات برارزش افزوده و نظام مالیاتهای مستقیم درگیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت تحول
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مرحمت همت پور, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اینکه نظام مالیاتی در رویکرد سنتی خود یک دستگاه جمع کننده درآمد است که برای انجام مخارج دولتی از منابع مختلف درآمدی مالیات جمع می کند.در این رویه ،همه اجزای نظام مالیاتی شامل دستگاه وصول کننده مالیات ،مالیات پردازان ،روشهای عملیاتی و قوانین در راستای وصول درآمد بیشتر برای دولت عمل می کنند . معمولا در رویکرد سنتی،نگاه مبتنی به اعتماد به مالیات پردازان وجود ندارد(سیستم مالیات ستانی در ایران فرآیندی پیچیده ،سلیقه ای و نامتقارن است به طوری که مودیان از دستگاه مالیات ستانی ناراضی و دستگاه مالیات ستانی نیز از مودیان بدلیل عدم پرداخت بموقع مالیات ناخشنودند)در این نگاه ،روشهای عملیاتی بیشتر بر تشخیص علی الراس (مبتنی بر تخمین)است و در مقابل هم مودیان مالیاتی بدنبال راههای فرار مالیاتی و استفاده از ترفندهای مالیاتی برای فرار از مالیات هستند. نظام مالیاتی از قرنها پیش در ایران اجرا شده است و برای بهتر شدن فرآیند مالیات ستانی کوششهای بسیاری شده از جمله آنها تصویب نظام مالیات برارزش افزوده است که در ایران اجرایی شده است.در هر نظام مالـیـاتی وظیفه تدوین قانون و مقررات،شناسایی مؤدیان مالیاتی،تشخیص مالیات تا وصول مالیات به عهده سازمانی است که اصطلاحا به آن سازمان تشخیص گفته می شود و با در نظر گرفتن این موضوع که در همه نظامهای مالیاتی ایرادات و اشکالاتی وجود دارد دراین تحقیق کارآمدی سازمان تشخیص را در دو نظام مالیاتی مالیات برارزش افزوده و نظام مالیاتهای مستقیم که این دو نظام مالیاتی یکی سالها از اجرای آن می گذرد و نقاط قوت و ضعف آن مشخص است و دیگری که به تازگی به حالت اجرایی درآمده است درابعاد قوانین و مقررات مالیاتی،فرآیندهای مالیاتی،مودیان ومنابع انسانی مورد مقایسه قرار گرفت اساس این تحقیق بر مبنای این سوال پایه ریزی شد که :آیا تفاوت معناداری بین کارآمدی سازمان تشخیص در دو نظام مالیات بر ارزش افزوده و نظام مالیاتهای مستقیم وجود دارد؟ در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که دارای سه بخش بود قسمت الف سوالات شخصی ب سوالات مربوط به نظام مالیات برارزش افزوده ج سوالات مربوط به نظام مالیاتهای مستقیم که درادارت سازمان مالیاتی درسطح استان گیلان توزیع گردید و اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزار spss و روش مورد آزمون تحت عنوان ANOVA پردازش و تجزیه و تحلیل گردید ومشخص گردید بین کارآمدی سازمان تشخیص در نظام مالیات برارزش افزوده و کارآمدی سازمان تشخیص در نظام مالیاتهای مستقیم تفاوت معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : کارآمدی ، مالیات ، ارزش افزوده ، گیلان
تاريخ دفاع : 1393-11-30