بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950219616
نویسنده : میلاد جوانمرد
عنوان پایان نامه : تاثیر رضایت مندی برند بر حمایت از مصرف کننده با نقش میانجی گری وفاداری و دلبستگی به برند لوکس(موردمطالعه: پوشاک هاکوپیان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :کامبیز شاهرودی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : شناسایی مصرف کننده با نام تجاری و جامعه، یکی از ویژگی های اساسی جوامع برند است بنابراین، شناسایی عوامل به عنوان یک محرک حیاتی موفقیت در جوامع برند و اثرات مثبت آن بر انواع اهداف برند، می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رضایت مندی برند بر حمایت از مصرف کننده با نقش میانجی گری وفاداری و دلبستگی به برند لوکس می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر هدف پژوهشی تحلیلی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلّيه ي مشتریان نمایندگی هاکوپیان شهرستان رشت و نمونه آماری نیز به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود برابر 282 نفر برآورد شد. در راستای جمع ‌آوری داده ‌ها از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد که روایی صوری مورد تائید قرار گرفت. در نهایت پرسشنامه ها در بین افراد نمونه توزیع و از طریق دو نرم افزارSPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از تائید فرضیه های رضایتمندی برند بر دلبستگی برند لوکس، وفاداری برند و حمایت از مصرف کننده داشت. همچنین دلبستگی برند لوکس بر وفاداری برند و حمایت از مصرف کننده تاثیر و در نهایت وفاداری برند بر حمایت از مصرف کننده و وفاداری برند، رابطه مثبت بین دلبستگی برند لوکس و حمایت از مصرف کنندگان را افزایش خواهد داد.
كلمات كليدي : رضایتمندی برند، دلبستگی برند لوکس، وفاداری برند، حمایت از مصرف کننده
تاريخ دفاع : 1398-08-14