بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950104846
نویسنده : سید احمد طباطبایی کرین
عنوان پایان نامه : نقش راهبردهای تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی و ذهن آگاهی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سجاد رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف: این پژوهش با هدف بررسی راهبردهای تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی و ذهن آگاهی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه دوم انجام شده است. روش: اين پژوهش از نوع همبستگی است، جامعه آماری در این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر رشت در سال تحصیلی 1397 می باشند که تعداد آنها بالغ بر 800 نفر می باشد. در نمونه آماری پژوهش شامل 367 نفر از دانش آموزان دختر بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان از بین رشته های تحصیلی مختلف انتخاب شدند و آزمون پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، مقیاس تنظیم هیجانی گارنفسكي،كرايج و اسپينهاون (2001)، آزمون اضطراب کتل (1957) ، پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران (2006)بر روی آنها اجرا شد.نتایج با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در نرم افزار Spss19 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ی بدست آمده نشان داد که مقادير همبستگی بین متغیرهای راهبردهای تنظیم هیجان(سازگارانه و ناسازگازانه) و ذهن آگاهی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از نظر آماری منفی و معنی دار است(01/0>p)؛ اما متغیر حساسیت اضطرابی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان از نظر آماری معنی دار نیست. الگوي معادلات ساختاري پژوهش نشان می دهد مقدار ضریب تخمین استاندارد در همه روابط علّی در سطح نسبتاً بالایی است؛ با وجود این براي آزمون دقیق تر فرضیه هاي پژوهش باید به اندازه معنی داري در الگوي معادلات ساختاري پژوهش استناد شود که معمولاً آمارt در سطح اطمینان 95 درصد بیشتر از 96/1 باشد، حاکی از وجود رابطه علّی معنی داري بین دو متغیر پژوهش است؛ بنابراین بین حساسیت اضطرابی و تعلل ورزی تحصیلی از طریق نقش میانجی راهبردهای ناسازگارانه دانش آموزان دختر رابطه معنی داری وجود دارد (01/0
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: راهبردهای تنظیم هیجان، حساسیت اضطرابی، ذهن آگاهی ، تعلل ورزی تحصیلی.
تاريخ دفاع : 1398-06-14