بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9404244095
نویسنده : منیره حسن زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه اثربخشی درمان‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد و تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان‌شناختی، عملکردجنسی و تنظیم شناختی هیجان زنان نابارور
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , بهمن اکبری,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , عباس ابوالقاسمی,
چكيده : زنان نابارور با مشکلات اساسی در زمینه درمان و برخورد با چالش¬های روان‌شناختی، عملکرد جنسی و تنظیم هیجانات مواجه هستند که زندگی آنان را با اختلال بیشتری مواجه می¬نماید، هدف از انجام پژوهش، مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد جنسی و تنظیم شناختی هیجان زنان نابارور بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش¬آزمون، پس¬آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری زنان نابارور مراجعه کننده به كلينيك ناباروری مهر در شهر رشت در 6 ماهه دوم سال 1396 بود. حجم نمونه 45 نفر داوطلب شرکت در پژوهش بودند که با روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در 3 گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (15 نفر)، درمان تحلیل رفتار متقابل (15 نفر) و گروه كنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف، پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و مقیاس عملکرد جنسی زنان راسن بود. کلیه شرکت کنندگان پرسشنامه¬ها را قبل و بعد از مداخله و پس از 2 ماه پیگیری تکمیل نمودند. مداخله درمانی برای هر یک از شرکت کنندگان گروه¬های آزمایش اجرا شد ولی گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. داده¬ها با روش تحلیل واریانس با اندازه¬گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان¬های مبتنی بر پذیرش و تعهد و تحلیل رفتار متقابل توانستند سطح بهزیستی روان‌شناختی، عملکرد جنسی و تنظیم مثبت هیجان زنان نابارور را افزایش دهند که تاثیر هر دو رویکرد درمانی تا مرحله پیگیری پایدار بود (05/0< p). در نتیجه می¬توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهزیستی روان‌شناختی، اثربخش¬تر از درمان تحلیل رفتار متقابل در این متغیر بوده است، اما بین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان تحلیل رفتار متقابل در تنظیم شناختی هیجان مثبت و منفی و عملکرد جنسی تفاوت بدست نیامد(05/0 < p).
كلمات كليدي : بهزیستی روان‌شناختی، تحلیل رفتار متقابل، تنظیم شناختی هیجان، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عملکرد جنسی، ناباروری
تاريخ دفاع : 1397-11-10